Draken Arkitektur

Vi är ett mindre arkitektkontor i Gamla stan med kärnkompetens inom restaurering, ombyggnad och kulturmiljö. Vi arbetar med förvaltningsnära arkitektur, traditioner, kultur och skapar långsiktiga förutsättningar för byggnader.

  Projektlista

︎︎︎  Kulturmiljö och restaurering

︎︎︎  Kulturella och social projekt

︎︎︎  Bostäder & ombyggnation

︎︎︎  Övrigt

Texter & Undervisning

︎︎︎  Texter

︎︎︎  KTH ArkitekturNorges
ambassad

Husarkitektuppdrag för Statsbygg

Vi har jobbat som husarkitekter på Norges ambassad vid Gärdet sedan 2017. Byggnaden ritades som vinnande förslag i en arkitekttävling 1948. Arkitekt var Knut Knutsen, en central gestalt inom nordisk byggnadskonst vi mitten av seklet. Ambassaden i Stockholm anses vara hans mest betydande verk.

På uppdrag av Statsbygg har vi deltagit i flera spännande renoveringar och varsamma moderniseringar av byggnaden.

Det har givit oss intressanta inblickar i Knutsens tankar om demokratisk arkitektur och en fördjupad förståelse för vad hållbar arkitektur verkliggen handlar om.

Byggnaden är idag väl bevarad såväl exteriört som interiört. Vissa förändringar har gjorts, men rumsupplevelsen är i stort intakt, särskilt i representationsrummen. Många originaldetaljer, ytskikt och möbler finns även bevarade runt om i byggnaden. Knutsens ställning som nyskapare, fritänkare och central gestalt inom nordisk arkitektur bidrar till byggnadens status som kulturarv. Den har som enskilt verk stort konstnärligt/ arkitektoniskt och historiskt värde. Huset används än idag för samma ändamål som det ritades för och fungerar bra. Byggnaden är blåklassad av Stockholms stadsmuseum.
ABF-huset

Stockholm


 Karaktäristisk byggnad ritad av Helge Zimdal, invigd 1961. Används fortfarande för samma stora bredd av verksamheter som den ursprungligen planerats för: folkbildning, kultur, samhällsdebatt och nöjesliv. På 1960-talet drevs den legendariska jazzklubben Gyllene Cirkeln här. Vi har deltagit i diverse ombyggnader och restaureringar i olika delar av byggnaden.

Byggnaden är grönklassad av Stockholms stadsmuseum. Draken Arkitektur AB  har på uppdrag av fastighetsägaren arbetat olika utredningar och ombyggnadsprojekt i olika delar av huset. En viktig uppgift har varit att för brukarna förklara de historiska och arkitektoniska värdena.  ABF har ett starkt behov av att förnya sig och nå ut till en större publik. Att förena dessa önskemål med en varsam attityd till byggnaden är en svår men spännande utmaning. Vi har arbetat tillsammans med brukare, fastighetsägaren och olika konsulter.

ABF-huset med många fina kvaliteter från 50-talet, inrymmer publika lokaler för kultur,    utbildning och kursverksamhet. Ett våningsplan med kontorslokaler byggdes om för ytterligare utbildningslokaler. Behov och önskemål på större lärosalar samt öppnare     och mer flexibla lokaler har tillgodosetts genom omdisponering till nya kommunikations-  och uppehållsytor från vilka större salar nås, utformat med en genomgående tanke på varsamhet och bibehållande av byggnadens kvaliteter

       

Manillaskolan 

Husarkitektuppdrag för Statens fastighetsverk. 


Manillaskolan på Södra Djurgården var landets första skola för döva och blinda barn.
Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes på 1860-talet och är statligt byggnadsminne. Det förvaltas av Statens fastighetsverk och vi har fått uppdraget som husarkitekter. Vår roll är att bistå förvaltarna så att nödvändigt underhåll, reparationer och oundvikliga förändringar genomförs på bästa sätt, utan att de kulturhistoriska värdena äventyras. Det innebär ett nära samarbete med olika specialister och hantverkare.

01.


02.


03.Lötsjö kapell

Sundbyberg församling

Invändig och utvändig renovering med komplettering av fast inredning.  Utredning av tillgänlig och värdig entré .Uppdrag utfört av Draken Arkitektur under 2022-2024 
        
   Grillska huset

Gamla Stan
Manillaskolan år 1920       Norska ambassaden: Kulörprover & färgundersökning
Norge i Sverige: Draken arkitektur medverkar i boken. Läs mer här.

011. Skisser av ursprungsarkitket Knut Knutsen 

                               

Svenska
Läkarsällskapets hus

Stockholm Stad

Utredningar om takuppbyggnad m.m med för blåklassad fastighet med mycket väl bevarade interiörer.
.
Sjölidens kapell 

Värmdö församling

2017 vann vi en inbjuden tävling för nytt kapell i Hemmesta, Värmdö församling. Istället för att riva det äldre kapellet från 1979 och ersätta det med en nybyggnad  ritade vi en om- och tillbyggnad. Församlingen fick ett kapell med fantastisk akustik med Torsbyfjärden som fond istället för altartavla. Det nygamla kapellet rymmer dubbelt så många besökare.                

Projektet genomfördes 2017-18.


02
Kv. Perseus 4.
Gamla Stan.

Antikvarisk konsekvensbeskrivning

Ombyggnad av lokeler och vindslägenhet
Helenborgsgatan 

Fasad och fönsterrenovering

Kvarteret Skruven 5 byggdes under 1910-talet och ritades av arkitekterna Morssing & Höög. Bygglov lämnades in 1912 & 1913 och det troliga är att huset byggdes kort därefter. Utformningen var enkel med symmetriskt placerade fönster och få diskret artikulerade detaljer i fasaden mot gatan; Försänkta rundbågiga fält mot Heleneborgsgatan, portomfattning, trappande taklister och en slät list som markerade sockelvåningen. 

Intentionen med fasadrenoveringen är att skapa tidstypiska uttryck i detaljer som en gång utmärkte huset när det byggdes. Den grova spritputsen kommer ersättas med slätputs för att framhäva de försänkta rundbågiga fälten. Den gröna kulören kommer ersättas med en gröngrå mot gatan och gårdsfasaderna får en ljus kulör i beigegula toner. Samtliga fönster får nya smäckra snickeritillverkade 1+1 fönster med profiler från förlagorna i de ursprungliga trapphusfönsterna. Instickmonterade fönsterna med ursprunglig karm demomenteras helt och ersätts med nya fönster. Portar upprustas, renoveras och vissa får en ny utformning. De flesta nya fönster följer samma indelning som tidigare.


01


               02


        03


    04

Campus Manilla

Gymnastikbyggnaden & Taxihuset
SFV Husarkitektuppdrag

01. Taxibyggnaden - gavel mot vägen

02. Färgundersökning

03. Gymnastikbyggnaden

04. Gymnasitikbyggnaden - skador

05.  Gymnasitikbyggnaden - skador06. Ursprungsritningar.  Arkitekt: E. Jacobsson
               01.

            02.

03.
 04.                                                        05.

Sveavägen 98

Stockholm Stad
Ombyggnad och fönsterbyte

Ursprungligen en kontors- och industrifastighet uppförd mellan åren 1928-31 för byggherren Bröderna Lindströms förlag av byggmästare Hugo Rönn efter ritningar av arkitekt Björn Hedvall. Byggnaden har butikslokaler i gatuplan och har under andra hälften av 1900-talet genom vidare kontorisering succesivt förlorat sin tidigare inriktning mot lättare industri.

Projektet syftar som helhet till att inreda befintliga lokaler i byggnadens övre källarplan till butik samt nya glaspartier för sockelvåningen.04.
             


        01. 


        02.        03.01

02.

03.06.
     
05.

04.

         

Fisksätra kyrka och Guds hus.

Nacka församling


Vi har jobbat med Nacka församling sedan 2010. Fisksätra kyrka har byggts om i etapper; först Källans Råd och stödcenter i nedre planet och sedan kyrkorummet. Detta byggdes om dels för att få ett mer flexibla lokaler och dels för att kunna dela kyrkorummet med den katolska församlingen.

Svenska kyrkan, katolikerna och en av Fisksätras muslimska församlingar driver tillsammans det interreligiösa fredsprojektet Guds hus. Vi har hjälpt dem med en ny detaljplan som är anpassad för en framtida utbyggnad: en moské ska kopplas till kyrkan med ett gemensamt entrérum emellan.  Vi har även stöttat insamlingen med illustrationer och visualiseringar.

https://gudshus.se/byggnaden/
07.

 
03.

01.

02.

04.


Berggruvan Större 42

Trapphusrenovering:  Befintliga entréportar renoverades och kalkstensbeläggning på golv och trappor reparerades utan slipning. Väggar och tak måladess om med ny färgsättning, samt reperationsåtgärder på väggmålerier.


03.


04.

01.
02.

Paddelhall 

Salem
 


Stora Essingen

Flerbostadshus.  Stockholm
Draken Arkitektur AB
©2023